En az lise mezunu şartı ile Zonguldak Belediyesi zabıta alımı yapacak. Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan iş ilanına göre KPSS sınavından en az 60 puan almak ve en az lise ve dengi bir okulda mezun olmak ilk şart.

Meslek içerisinde zorluklar barındırsa da, zabıtalık alınan maaş, düzenli SGK ödemesi ve belediye de çalışmanın sosyal avantajları işin içerisine girince bir çok özel sektör çalışanı vatandaş için cazibeli bir hale dönüşüyor. Daha çok özel güvenlik görevlileri tarafından takip edilsen de toplumun bir çok kesiminden zabıta olmak isteyen vatandaşlar mevcut, özellikle henüz kariyer planı yapmamış yeni lise ve üniversite mezunları için güzel bir kariyer başlangıcı olabilecek Zabıta memurluğu alımı için Aksaray Belediyesi, Resmi Gazete de bir iş ilanı yayınladı ve başvuru için şartlar koştu.

Aksaray Belediyesi Zabıta Alım İş İlanı

Zabıta olmak isteyen adaylar için yayımlanan zabıta memur alım ilanında, “Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” denildi.

Başvuru Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 • Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 ve lise veya dengi okul mezunu adayların ise 2018-KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması gerekmektedir,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • 10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

 

Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ve ya Belediyemizin www.aksaray.bel.tr internet adresinden temin edilebilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru Tarihi ve Diğer Detaylar

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 14/ 09/ 2020 – 18/ 09/ 2020 tarihleri arasında (09:00-16:30 saatlerinde) Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,
 • Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemizce yapılacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme Aşaması ve İlan

 • C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip belediyemizin www.aksaray.bel.tr resmi internet adresinden 01/10/2020 tarihinde ilan edilecektir,
 • Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi ” gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınav giriş belgesi, sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Aksaray Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Türü ve Detaylar

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 13/10/2020 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

 1. Sözlü Sınav:
 2. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 3. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 4. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 5. d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Gerekli Linkler

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde (www.aksaray.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.